Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeň.cz

V Plzeňském kraji se budou víc a víc podporovat technické obory

2.10.2014 - Plzeň.cz

V pondělí od 10h do 14h proběhly v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje úvodní konference projektů „Technika a ICT – Cherchez la femme !“ a „Podpora podnikatelských znalostí žáků Plzeňského kraje.“ Realizátoři projektu je Akademie HK PK, o.p.s. a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Projektové záměry jsou v souladu s prioritami Plzeňského kraje v oblasti vzdělávání.

Akce se zúčastnili zástupci 69 ZŠ a SŠ z celého Plzeňského kraje, představitelé Regionální hospodářské komory, Techmania Science Center, ZČU v Plzni a také významní zaměstnavatelé a představitelé KÚPK. Cílem je vytvoření silného partnerství všech zmíněných subjektů, nastavení účinné podpory technického vzdělávání a prohloubení propojení vzdělávacích institucí s trhem práce. V průběhu realizace projektu bude podepsáno memorandum o spolupráci.

Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Akademie HK PK, o.p.s. ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center se proto rozhodly pro realizaci projektu, který se snaží tento nepříznivý stav zvrátit. Hlavním cílem projektu je zvýšení motivace studentek ZŠ a gymnázií ke studiu technických a ICT oborů. Budou realizovány ukázkové dny technických oborů, exkurze do firem, odborné workshopy, besedy s profesními odbornicemi a vzdělávaní pro učitele. „Ženy představují v současné době nevyužitý potenciál technických a ICT oborů. Důvody přitom nelze hledat ve schopnostech a předpokladech dívek, ale v zažitých stereotypech a vzorcích chování“ říká Mgr. Radka Trylčová, ředitelka Akademie HK PK a manažerka projektu s tím, že právě odstraňování těchto stereotypů a vzorců chování považuje za hlavní cíl projektu. Metodička projektu Mgr. Radka Štruncová doplňuje, že dívkám zásadně chybí příklady žen, které v technických a ICT oborech uspěly: „Pomocí vhodně volených aktivit, chceme dívkám ukázat, že technické a ICT obory zdaleka nejsou čistě mužskou záležitostí. Do všech aktivit zapojíme co nejvíce žen, které v těchto oborech dosáhly úspěchu a seberealizace“. Projekt Technika a ICT – Cherchez la femme ! podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Podpora podnikatelských znalostí žáků Plzeňského kraje Projekt s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků Plzeňského kraje představuje v rámci České republiky zcela jedinečný projekt, a to svým rozsahem i obsahem. Jedná se v podstatě o pilotní projekt, který bude v nadregionálním rozsahu aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem pro základní školy. „Cílem aktivity není věrná simulace podnikání, jak je tomu u obdobných aktivit zaměřených na žáky SŠ, ale především zvýšení jejich finanční gramotnosti a měkkých dovedností“ říká manažer projektu Mgr. Marcel Gondorčín. „Žáci se formou neformálního učení naučí prakticky aplikovat znalosti z povinných předmětů, pracovat v týmu, vyhledávat informace a prezentovat dosažené výsledky“ dodává.

Celkem bude ve čtyřech krajích ČR vytvořeno 90 minipodniků (fiktivních firem), které budou mezi sebou komunikovat a obchodovat. Vyvrcholením projektu bude veletrh, na kterém budou odbornou porotou vyhlášeny nejúspěšnější fiktivní firmy. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj Plzeň.cz

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants